တဿ္ကြဲးဒီးတဿ္ကစီဢ္လဿခံကတဿဿ္

တဿ္ဂီၯမူလဿခံကတဿဿ္

ကညီတဿ္စံဢ္စိၯတဲစိၯ(စိၯပီဿ္)

ဆီဢ္၀ဲလ္(Softwares)

ဟဢ္၀ဲလ္(Hardwares)

အဲးထံဢ္တဿ္စုသ့ခီဢ္ဘဢ္

ကညီတဿ္သူဢ္၀ံဢ္သးဆဿ

Saw Tamla Baw (1920-2014)

Posted by Ka Shee on Tuesday, August 16, 2016 | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Saw Tamla Baw (1920-2014) : born in the city of Moulmein, Mon State, in a Sgaw Christian family. Lieutenant in the 1st Karen Rifles in the 1940s, he joined up with the Karen National Union and involved himself in the Karen uprising from January 1949. He was vice- chief of staff of the Karen National Liberation Army and member of the Central Committee of the K.N.U. since 1969. As Lieutenant General, he also served for a time as commander-in-chief of the K.N.L.A.. Saw Tamla Baw was appointed Deputy Chairman of the K.N.U. in 2004 and Chairman of the organization in 2009; he retired in 2012.

_ Saw Tamla Baw (1920-2014) : né dans la ville de Moulmein, Etat môn, au sein d’une famille sgaw chrétienne. Lieutenant au 1st Karen Rifles dans les années 1940, il rejoignit très vite la Karen National Union et participa activement au soulèvement karen à compter de janvier 1949. Dès 1969, il était vice chef d’état-major de la Karen National Liberation Army et membre du Comité central de la K.N.U.. Général de Corps d’armée, il fut un temps Commandant en chef de la K.N.L.A.. Saw Tamla Baw fut nommé vice-président de la K.N.U. en 2004 et élevé au rang de président de l’organisation en 2009. Il prit sa retraite en 2012.

Mahn Sha Lah Phan (1943-2008)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Mahn Sha Lah Phan (1943-2008) : born in Tawgyaung village, Irrawaddy Division, in a Pwo Buddhist family. At the age of 23 he joined Karen resistance, was elected to the Karen National Union central committee in 1984, was appointed Joint General Secretary of the organization in 1995 and became its General Secretary in 2000. In this position he endeavoured to maintain unity between the Karens of all religious denominations. He was murdered at Mae Sot (Thailand) in February 2008 by agents of the Burmese junta.

_ Mahn Sha Lah Phan (1943-2008) : né dans le village de Tawgyaung, province de l’Irrawaddy, au sein d’une famille pwo bouddhiste. Il rejoignit la résistance karen à l’âge de 23 ans, fut élu au Comité central de la Karen National Union en 1984, nommé Secrétaire général adjoint de l’organisation en 1995 et promu au poste de Secrétaire général en 2000. A ce poste il s’efforça de maintenir l’unité entre les Karens de toutes les confessions. Mahn Sha Lah Phan fut assassiné à Mae Sot, en Thaïlande, en février 2008 par des agents de la junte birmane.

Saw Bo Mya (1927-2006)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Saw Bo Mya (1927-2006) : born in Htee Moo Kee village, Karen State, in a Sgaw Animist family (he later became a Christian, precisely a Seventh-Day Adventist). In 1976 he was appointed Chairman of the Karen National Union and remained in that position until 2000. Later, he became Vice-Chairman of the K.N.U. and Supreme Commander of the Karen armed forces. With the aim of protecting Sgaws and Pwos just like Paos and Karennis, he spent his whole life fighting the communist threat as well as the Burmese military regime.

_ Saw Bo Mya (1927-2006) : né dans le village de Htee Moo Kee, Etat karen, au sein d’une famille sgaw animiste (il se convertit ultérieurement au christianisme). En 1976 il accéda à la présidence de la Karen National Union et demeura à ce poste jusqu’en 2000, choisissant alors de se mettre en retrait en conservant la vice-présidence de la K.N.U. et le commandement suprême des forces armées karens. Animé de la volonté de protéger les Paos et les Karennis autant que les Sgaws et les Pwos, il consacra sa vie entière à combattre la menace communiste aussi bien que le régime militaire birman.

Naw Louisa Benson (1941-2010)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Naw Louisa Benson (1941-2010) : born in the capital city of Rangoon, of a Jewish father (converted to Catholicism) and a Karen mother. In 1964 she married the ex-Karen National Liberation Army 5th Brigade Commander Bo Lin Tin, who had surrendered with Saw Hunter Thamwe the previous year. But Lin Tin was killed by Burmese agents in September 1965, and after his death Benson led the K.N.L.A. 5th Brigade back into the jungle. After emigrating to the United States in 1967, she kept on working as an advocate for the Karen cause.

_ Naw Louisa Benson (1941-2010) : née à Rangoon, d’un père Juif (convertit au catholicisme) et d’une mère karen. En 1964 elle épousa Bo Lin Tin, ancien commandant de la 5eme brigade de la Karen National Liberation Army qui, à la suite de Saw Hunter Thamwe, avait déposé les armes l’année précédente. Mais Bo Lin Tin fut tué par des agents birmans en septembre 1965 et, après sa mort, Benson gagna la clandestinité et conduisit l’ancienne unité de son mari à reprendre le combat. Après s’être exilée aux Etats-Unis en 1967, elle continua à œuvrer pour la défense de la cause karen.

Saw Maw Reh (1920-1994)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Saw Maw Reh (1920-1994) : born in In Gyaw village, Pegu Division, in a Karenni Catholic family. After World War II, he joined the Karen Rifles. Then, he successively formed the Karenni National Organization in November 1947 and its military branch, the United Karenni States’ Independence Army in August 1948, closely allied with the Karen National Defence Organization. Later he became chairman of the Karenni National Progressive Party, from 1960 to 1977, always in perfect harmony with the Karen National Union.

_ Saw Maw Reh (1920-1994) : né dans le village de In Gyaw, province de Pegu, au sein d’une famille karenni catholique. Il s’enrôla dans les Karen Rifles après la Seconde Guerre mondiale, puis il créa successivement la Karenni National Organization en novembre 1947 et sa branche militaire la United Karenni States’ Independence Army en août 1948, étroitement alliée à la Karen National Defence Organization. Plus tard, il occupa le poste de président du Karenni National Progressive Party, de 1960 à 1977, toujours en parfait accord avec la Karen National Union.

Mahn Ba Zan (1916-1982)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

_ Mahn Ba Zan (1916-1982) : born in the town of Maubin, Irrawaddy Division, in a Pwo Buddhist family. First commander of the Karen Nation Defence Organization, creator of the Karen National United Party, he was successively Vice Chairman and Chairman of the Karen National Union. He always made a point of honour to defend all parts of the Karen people (from the plains and from the mountains) against the aggressions of the Rangoon racist junta.

_ Mahn Ba Zan (1916-1982) : né dans la bourgade de Maubin, province de l’Irrawaddy, au sein d’une famille pwo bouddhiste. Premier commandant de la Karen Nation Defence Organization, créateur du Karen National United Party, il fut successivement vice-président puis président de la Karen National Union. Il mit toujours un point d’honneur à défendre tous les segments du peuple Karen (ceux des plaines comme ceux des montagnes) contre les agissements de la junte raciste de Rangoon.

Thaton Hla Pe (1909-1975)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Thaton Hla Pe (1909-1975) : born in Thanpayapinseik village, Mon State, in a Pao Buddhist family. In 1943, he formed together with other Karens leaders the Karen Central Organization. In the post-war Burma, he worked closely with Saw Ba U Gyi and was one of the founders of the Karen National Defence Organization. Vice-Chairman of the Karen National Union since 1947, he was twice offered the presidency of the movement in 1950 and 1951.

_ Thaton Hla Pe (1909-1975) : né dans le village de Thanpayapinseik, Etat Môn, au sein d’une famille pao bouddhiste. En 1943, il créa avec d’autres responsables karens la Karen Central Organization. Dans la Birmanie de l’après-guerre, il continua de travailler étroitement avec Saw Ba U Gyi et fut avec ce dernier l’un des fondateurs de la Karen National Defence Organization. Vice-président de la Karen National Union dès 1947, il se vit offrir la présidence du mouvement à deux reprises en 1950 et 1951.

Saw Ba U Gyi (1905-1950)

Posted by Ka Shee on | 0 ဟ့ဢ္ခီဢ္မဲဢ္လီဿ္ | Leave a comment...

Saw Ba U Gyi (1905-1950) : born in the city of Bassein, Irrawaddy Division, in a Sgaw Christian family. Minister on several occasions in Burmese governments from 1937 to 1947, he was one of the founders of the Karen Central Organization in 1943 and of the Karen National Union in 1947. Real soul of the Karen nation, he was the chairman of the K.N.U. till his death on 12th August 1950, killed by the Tatmadaw (Burmese Army). To this day, the 12th August is respected as Martyr’s Day by all the Karens in the world.

_ Saw Ba U Gyi (1905-1950) : né dans la ville de Bassein, province de l’Irrawaddy, au sein d’une famille sgaw chrétienne. Plusieurs fois ministre au sein des gouvernements de Birmanie de 1937 à 1947, il fut l’un des fondateurs de la Karen Central Organization en 1943 et de la Karen National Union en 1947. Véritable âme de la nation karen, il dirigea la K.N.U. jusqu’à sa mort, le 12 août 1950, date à laquelle il fut tué par la Tatmadaw (l’armée birmane). Depuis, le 12 août est célébré comme le Jour des Martyrs par les Karens du monde entier.

တဿ္ထံဢ္ဒီးတဿ္တဿဢ္ပီဢ္သကိးအဒဿး


ပာ္တ့ဿ္ အံမ့လ္ (Email) ဖဲအံၯ

ကယဲဿ္မ့ဿ္တဿ္ကြဲးဒီးတဿ္ကစီဢ္လဿအသီအသီတဖဢ္ တဿ္တီဢ္ထီဢ္အီၯန႔ဢ္ နကဒိးန႔ဿ္ဘဢ္၀ဲတဘ်ီဃီန႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ကြဲးလဿပက့ၯကြဿ္ကဒါ

နီဢ္ဂံဿ္ရဲဢ္